เลือกสร้างประสบการณ์สุดคุ้มค่า กับบัตรเครดิต KTC ที่ บี-ควิก (B-QUIK)

B-QUIK l โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ บี-ควิก ศูนย์บริการรถยนต์-ยางรถยนต์ครบวงจร

(ARRAU-001)

ลดสูงสุด 17%

» ลดทันที 3% 
เมื่อผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน หรือ
ลดทันที 2%  เมื่อผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

» ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14%
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% (หรือ 120 บาท) ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท + 1,000 คะแนน KTC FOREVER เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 3,000 - 9,999 บาท/เซลส์สลิป
แลกรับส่วนลดเพิ่ม 14% (หรือ 140 บาท) ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท + 1,000 คะแนน KTC FOREVER เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
                                     
✔    ลดได้เลยทันที
✔    รับส่วนลดได้ไม่จำกัด
✔    ไม่ต้องลงทะเบียนตลอดรายการ
          
หมายเหตุ
- เฉพาะสินค้ายางรถยนต์ ล้อแม็ก และสินค้า/บริการอื่นๆ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบส่วนลด 2% หรือ 3% ตามรายการนี้


1 ม.ค. 62 – 30 เม.ย. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ที่ บี-ควิก ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลดทันทีสูงสุด 3%
 1. รับส่วนลดทันที 3% จากยอดชำระสินค้า เมื่อผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน และ/หรือ รับส่วนลดทันที 2% จากยอดชำระสินค้า เมื่อผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน
 2. สินค้าและบริการที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย ยาง, ล้อแม็ก, และสินค้า/บริการอื่นๆ ที่ร่วมรายการตามที่ บี-ควิก กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย
 3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบคะแนนปกติ สำหรับรายการผ่อนชำระ 0% นาน 6 และ 10 เดือน ที่ บี-ควิก ในระยะเวลารายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับส่วนลดทันทีจากยอดชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการเท่านั้น 
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่มียอดผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ บี-ควิก ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 30 เม.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนจำนวนทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดเพิ่มได้สูงสุด 14% (140 บาท) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% (หรือ 120 บาท) ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท + 1,000 คะแนน เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 3,000 - 9,999 บาท/เซลส์สลิป
  • แลกรับส่วนลดเพิ่ม 14% (หรือ 140 บาท) ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท + 1,000 คะแนน เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

เงื่อนไขรายการบริการผ่อนชำระ 0% กับ KTC 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการผ่อนชำระ 0% ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 30 เม.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการผ่อนชำระ 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000

B-QUIK (บี-ควิก)

1153

www.b-quik.com