พิเศษสุดๆ จองรถยนต์ฮอนด้า ทุกรุ่น ด้วยบัตรเครดิต KTC

Honda Motor Co., Ltd. พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับรุ่น Honda CR-V ใหม่, Honda Accord, Honda Accord Hybrid

(AHDAU-019)

รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS x3
พร้อมรับบัตรของขวัญฮอนด้าสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อจองรถยนต์ฮอนด้า รุ่นใดก็ได้ 5,000 บาท
 
--
จองรถยนต์ฮอนด้า รุ่นใดก็ได้ รับบัตรของขวัญฮอนด้า มูลค่า 1,000 บาท
พิเศษ สำหรับรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่, ฮอนด้า แอคคอร์ด
และฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด รับบัตรของขวัญฮอนด้า มูลค่า 3,000 บาท

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60 

ที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ HONDA ทั่วประเทศ


หมายเหตุ
• รับคะแนนสะสม 3 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า ซึ่งคิดคำนวณจากยอดจอง 5,000 บาทเท่านั้น)
• การรับบัตรของขวัญฮอนด้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ฮอนด้ากำหนด
• เมื่อจองและรับรถยนต์ภายในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการมอบคะแนนสะสมพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 3 เท่า โดยเป็นคะแนนพิเศษ 2 เท่า และคะแนนปกติ 1 เท่า ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อรถยนต์ฮอนด้า ที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรฯ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60  ณ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ พร้อมทำสัญญาและรับรถเสร็จสิ้นภายใน 31 ต.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า จากยอดจองซื้อรถยนต์ฮอนด้าผ่านบัตรฯ 5,000 บาท เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เคทีซี จะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกเคทีซีได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเคทีซี ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่สมาชิกทำสัญญาและรับรถเสร็จสิ้น ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องทำสัญญาและรับรถให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

Honda

02 341 7888, 02 341 7999

www.honda.co.th