ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้า KEBA ด้วยบัตรเครดิต KTC

ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า KEBA ด้วยบัตรเครดิต KTC

(AHDAU-004)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน

เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 •  SINGLE PHASE P30
  For Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)
 • 3 PHASE P30
  For Electric Vehicle (EV) and PHEV
 • สายเคเบิ้ล CABLE TYPE 1/2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 080 156 4987 
 
1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ย 0% ในรายการนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการรับสิทธิ์แบ่งชำระ KTC FLEXIในอัตราดอกเบี้ย 0% ในรายการนี้ได้
 2. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด