ฉลอง 15 ปี TYREPLUS แจกใหญ่ พร้อมรับโปรสุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC

ฉลอง 15 ปีไทร์พลัส พร้อมรับประสบการณ์สุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC

(ARRAU-026)

แลกรับส่วนลดเพิ่ม 150 บาท

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท + ใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
แลกรับส่วนลดทันที 150 บาท
☑ แลกรับได้ไม่จำกัด!

แจกใหญ่ฉลอง 15 ปี ลุ้นลัดฟ้าสู่ญี่ปุ่น
พิเศษ! ร่วมฉลองครบ 15 ปี TYREPLUS ไปกับแคมเปญ “อุ่นใจ สบายกว่า ต้องที่ไทร์พลัส”
ลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น, iPhone XS 64 GB และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท
เมื่อซื้อยางมิชลิน หรือ บีเอฟกู๊ดริช 4 เส้น เพิ่มเติมคลิก


1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
 
ที่ศูนย์บริการ TYREPLUS ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิก

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการคะแนนแลกรับส่วนลด
 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตKTC (“บัตรฯ”) ที่ศูนย์บริการไทร์พลัส ทุกสาขา และภายในช่วงระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ROYAL ORCHID PLUS, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ศูนย์บริการไทร์พลัส ทุกสาขา สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนนแลกรับส่วนลด 150 บาท ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิ์แลกรับส่วนลดนั้น สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามรายการนี้
 3. การคํานวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบส่วนลดเพิ่ม เคทีซีจะคํานวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคํานวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท และใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน ต่อการมอบส่วนลดเพิ่มตามเงื่อนไขที่กําหนด
 4. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มเท่านั้น
 5. ส่วนลดที่สมาชิกเคทีซีได้รับจากรายการนี้ใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของผู้มอบสิทธิประโยชน์แล้วได้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ www.ktc.co.th/auto หรือ KTC PHONE 02 123 5000