ฟิต & เฟิร์ม เพื่อหุ่นสวย กับบัตรเครดิต KTC

ราคาพิเศษ 2,900 บาท


Platinum Unlimited Package
เล่นได้ไม่จำกัดครั้ง (Yoga, Coreblast, Pilates Reformer) 1 เดือน
ราคาปกติ 12,500 บาท
 
สาขาที่ร่วมรายการ :
 • Absolute You : Amarin 
 • Absolute You : Chidlom 
 • Absolute You : Silom 
 • Absolute You : Sukhumvit
 • Absolute You : Commons
 • Absolute You : Ladprao
 • Absolute You : Crystal Park
 • Absolute You : Beehive
 • Absolute You : Pinklao
 • Absolute You : Phuket
 • Absolute You : Jas Urban

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อแพ็คเกจ  Platinum Unlimited  และชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ Absolute You ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบส่วนลดสำหรับแพ็คเกจ Platinum Unlimited  ตามที่กำหนด เฉพาะสมาชิก Absolute You รายใหม่ซึ่งไม่เคยเป็นสมาชิกของ Absolute You มาก่อน ที่ชำระค่าบริการดังกล่าวผ่านบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับส่วนลดตามรายการนี้เฉพาะสำหรับสมาชิก Absolute You รายใหม่สูงสุดเพียง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดสาขาในการใช้บริการแพ็คเกจ Platinum Unlimited  โดยหากสมาชิกซื้อแพ็คเกจ Platinum Unlimited  ณ สาขาใด สมาชิกสามารถใช้บริการภายในแพ็คเกจดังกล่าวได้เฉพาะที่สาขานั้นๆ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่สมาชิกซื้อแพ็คเกจเท่านั้น  
 5. เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

Absolute You