เลือกสิ่งที่ดี เพื่อก้าวแรกของลูกน้อย
กับบัตรเครดิต KTC

(LHBHO-029)

รับฟรี

ชุดถุงเก็บน้ำน้ำแม่ Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท 
เมื่อซื้อแพ็กเกจคลอดทุกรายการ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป
 
10 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60
 
โรงพยาบาลมิชชั่น
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน
ราคา 34,000 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ จำนวน 3 วัน 2 คืน
ราคา 45,000 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด จำนวน 4 วัน 3 คืน 
 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  
ราคา 89,000 บาท คลอดปกติ
ราคา 106,900 บาท การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลังราคา
136,900 บาท การผ่าตัดคลอด
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา  
ราคา 43,000 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Suite
ราคา 41,400 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Exclusive
ราคา 40,000 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Premium
ราคา 64,400 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Suite ดมยาสลบ
ราคา 61,300 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Exclusive ดมยาสลบ
ราคา 59,900 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Premium ดมยาสลบ
ราคา 58,400 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Suite บล็อคหลัง
ราคา 55,300 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Exclusive บล็อคหลัง
ราคา 53,900 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Premium บล็อคหลัง
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ราคา 32,500 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Silver
ราคา 34,500 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Gold
ราคา 37,500 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Vip Gold
ราคา 42,500 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ 3 วัน 2 คืน ห้อง Vip Platinum
ราคา 47,500 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Silver
ราคา 50,000 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Gold
ราคา 55,000 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Vip Gold
ราคา 62,500 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน ห้อง Vip Platinum
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน

โรงพยาบาลนนทเวช
ราคา 38,000 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ
3 วัน 2 คืน
ราคา 53,000 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
4 วัน 3 คืน
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน
 
โรงพยาบาลพระรามเก้า
ราคา 59,000 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ
ราคา 80,500 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
ราคา 45,000 บาท แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ
3 วัน 2 คืน (ปกติ 89,000 บาท)
ราคา 65,000 บาท แพ็กเกจผ่าตัดคลอด
4 วัน 3 คืน (ปกติ 132,000 บาท)
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน

โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โรงพยาบาลเวชธานี

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในช่วงระหว่างวันที่  10 เมษายน – 31 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลารายการ), โรงพยาบาลพระรามเก้า และโรงพยาบาลพญาไท ระยะเวลา 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2560
 2. ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ ชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท จำนวน 1 ชุด โดยสมาชิกสามารถนำเซลส์สลิป มาติดต่อขอรับได้ ณ จุดให้บริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุด 1 ชุด ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อรายการเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000