LIVE HEALTHY BE HAPPY with KTC Credit Card

(LHBHO-080)

แบ่งชำระ

KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และนอก

รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัด 
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด 

รายละเอียดรับเครดิตเงินคืน
 • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 15,000 – 29,999 บาทต่อเซลส์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 450 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บาทต่อเซลส์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลส์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 
   
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ  
โดยพิมพ์ BBB เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/bangbao โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข
    
วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ตามประเภทบัตรที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี (“บัตรฯ”) ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”)  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดโรงพยาบาลตาม MCC 8062 (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2560  (“ระยะเวลารายการ”)เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD  ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BBB เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/bangbao  เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
  •    รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 – 29,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •    รับเครดิตเงินคืน 450 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •    รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาทต่อเซลส์สลิป
  •    รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 
 4. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ  และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันทำการ ภายหลังวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดการใช้จ่ายในรายการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย  ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์  
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้  หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แสมาชิกไปแล้ว
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
 12. กรุณาศึกษาและ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6