โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ รพ.เปาโล พหลโยธิน

(LHBHO-052)

รับฟรี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  Certainty

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 35,000 บาทขึ้นไป ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด
 
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป

1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 60

สอบถามเพิ่มเติม รพ.เปาโล พหลโยธิน โทร.02 271 7000

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)  ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น ยกเว้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อเดือนเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและลายของสมนาคุณ และเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณในมูลค่าที่เทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  
  5. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกฯ และไม่มีประวัติผิดนัด ชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิก
  6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิต หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด