โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ รพ.กรุงเทพราชสีมา

(LHBHO-044)

แบ่งชำระ 0% + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัด

เมื่อซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ภายในงาน I wanna be like MOM รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
 
 • รับเครดิตเงินคืน 180 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 – 34,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 – 64,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 65,000 – 89,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 90,000 – 119,999 บาทต่อเซลส์สลิป 
 • รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป 
   
ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ HMH เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
และจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ 
ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย

5 -12 สิงหาคม 2560

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ตามประเภทบัตรที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี (“บัตรฯ”) ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”) ตามที่กำหนด  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC-SCG Visa Purchasing และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ HMH เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 180 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 10,000 – 34,999 บาทต่อเซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 35,000 – 64,999 บาทต่อเซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 65,000 – 89,999 บาทต่อเซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 2,600 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 90,000 – 119,999 บาทต่อเซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมือมียอดแบ่งชำระ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 4. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายจำนวนเต็มก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ  และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดการใช้จ่ายในรายการการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย  ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC Forever Rewards ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่มมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิก
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอด
 9. ระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์  9.  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้  หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แสมาชิกไปแล้ว
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด