ฟิตเพื่อความสวยที่สมบูรณ์แบบ กับบัตรเครดิต KTC

(LHBHO-034)

ซื้อ 3 เดือน รับฟรีอีก 3 เดือน

คลาสโยคะประเภท Unlimited Package
เพียง 15,000 บาท ปกติ 22,000 บาท

สาขาที่ร่วมรายการ :

 • หลังสวน โทร. 02 041 0212-5
 • ทองหล่อ โทร. 02 714 1948-9
 • ศรีนครินทร์ โทร. 02 746 3617-8
 • สีลม โทร. 02 631 1010
 • พระราม 9 โทร. 02 354 2324
   

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ซื้อคลาสโยคะ Unlimited Package ระยะเวลา 3 เดือน รับเพิ่มฟรีอีก 3 เดือน ตามที่กำหนด เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าบริการดังกล่าวผ่านบัตรเครดิต KTC ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดสาขาในการใช้บริการคลาสโยคะ โดยหากสมาชิกซื้อคลาสฝึกโยคะ ณ สาขาใด สมาชิกสามารถใช้บริการคลาสโยคะภายในแพ็คเกจดังกล่าวได้เฉพาะที่สาขานั้นๆ เท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 5. เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ Kriyoga กำหนด โปรดสอบถามหรือตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการกับทาง Kriyoga ก่อนการใช้บริการ
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดโปรโมชั่น, คูปองส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

Kriyoga