LIVE HEALTHY BE HAPPY กับบัตรเครดิต KTC

(LHBHO-080)

ราคาพิเศษ

เคลือบฟันเทียม 16 ซี่ ราคา 152,000 บาท จากปกติ 168,000 บาท

รับฟรี

ฟอกสีฟันที่บ้าน ราคา 7,500 บาท รับฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 1,500 บาท
ฟอกสีฟันชนิดเสร็จครั้งเดียว ราคา 12,000 บาท รับฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน พร้อมถาดฟอกสีฟัน มูลค่า 2,500 บาท
รากฟันเทียม ราคา 75,000 บาท/ซี่ (ไม่รวมค่าปลูกกระดูก) รับฟรี ค่าแบบจำลอง มูลค่า 800 บาท และ X-ray Panaramic มูลค่า 800 บาท
รัปฟรี ฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอรากฟันเทียม มูลค่า 4,500 บาท เมื่อทำรากฟันเทียมฟันหน้าตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไป

แบ่งชำระ
KTC FLEXI by PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน
    
1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย  (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) เท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต KTC ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
  3. รายละเอียดสิทธิประโยชน์อัตราส่วนลด และ/หรือสินค้า/บริการที่ร่วมรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ สมาชิกโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาลก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  8. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
  9. โปรดศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด  6