โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ที่ รพ.พระราม 9

(LHBHO-044)

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เพียงซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพในงาน ครบรอบ 25 ปี รพ.พระราม 9 ผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 15%

สถานที่: รพ.พระราม 9
โทร. 02 202 9999 
Website: www.praram9.com


17 – 30 ก.ค. 60
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืน ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ที่ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการในโรงพยาบาลพระราม 9 ด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC-SCG VISA PURCHASING และกลุ่มสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยนำใบเสร็จรับเงินและเซลส์สลิป ของการซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพมาทำรายการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป ณ บริเวณบูธแจกของสมนาคุณที่ชั้น 2 รพ.พระรามเก้า ภยในระยะเวลาทำกรเท่านั้น
 3. การแลกเครดิตเงินคืนนั้น ต้องใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) สำหรับทุก 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงดอกเบี้ย  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท ต่อการใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม เพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
 7. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปยังบัตรฯอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้ทำการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก  รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด