หน้าสวยใส กับบัตรเครดิต KTCที่ ราชเทวีคลินิก

LHBHO-095

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด  6 เดือน

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป

1 ธ.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นานสูงสุด 6 เดือนเฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้ผ่านบัตรฯตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปภายในระยะเวลารายการเท่านั้น
  3. สิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้ทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆกรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆโดยตรง
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆของรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6