THE ULTIMATE BEAUTY กับบัตรเครดิต KTC
ณ ร้านค้าความงามที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

THE ULTIMATE BEAUTY

(LHBHO-079)

THE ULTIMATE BEAUTY รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัด ตลอดรายการ

พร้อมแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ณ ร้านค้าความงามที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์ 1 : รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ 
เพียงลงทะเบียน SMS เข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด
 
รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% /เซลส์สลิป
200 บาท 10,000 – 29,999 บาท
800 บาท 30,000 – 59,999 บาท
1,800 บาท 60,000 – 129,999 บาท
4,500 บาท 130,000 บาทขึ้นไป
 
วิธีการรับสิทธิ
ส่งข้อความ SMS พิมพ์ BTN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

*การแบ่งชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้า

สิทธิประโยชน์ 2 : สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมความงามจากร้านค้าที่ร่วมรายการ 
1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเมื่อทำรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% :
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”) ตามที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดความงาม (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC–ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และ KTC-SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BTN เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 ค่าส่งครั้งละ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่จะใช้ร่วมรายการตลอดรายการ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตามที่กำหนด ดังนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 60,000 – 129,999 บาท ต่อเซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 130,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป
 5. การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%  ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกันหรือหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนก่อนการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของทุกเซลส์สลิป ภายใต้หมายเลขบัตรฯ เดียวกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดการใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย  ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท  สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์สำหรับโปรแกรมความงาม: 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 3. เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ

เงื่อนไขกลาง
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร 02 123 5000