สุขภาพดี ชีวิตดี กับบัตรเครดิต KTC ที่ โรงพยาบาล
พิษณุโลก 

(LHBHO-067)

ลด 10%

ค่าห้อง, ค่ายา, ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการทั่วไป, ค่าตรวจวินิจฉัยรังสีวิทยา, ค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมเฉพาะทาง) 

หมายเหตุ
ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล

แบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน โทร 02 123 5000 กด 4

1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย  (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิต KTC ณ โรงพยาบาล/คลินิกที่ร่วมรายการ ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/คลินิกที่ร่วมรายการได้ที่ www.ktc.co.th
 3. รายละเอียดสิทธิประโยชน์อัตราส่วนลด และ/หรือสินค้า/บริการที่ร่วมรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ สมาชิกโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางโรงพยาบาล/คลินิกผู้ให้บริการก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
 4. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่โรงพยาบาล/คลินิคผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 10. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. โปรดศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร 02 123 5000