บัตรเครดิต KTC ซื้อหนังสือคุ้มที่ Chula Book

ช้อปสุดคุ้มด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ Chula Book

(AHDBK-008)

ช้อปออนไลน์ที่ www.chulabook.com

รับส่วนลด 10%  
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC ในราคาปกติ (ไม่จำกัดยอดซื้อ) รับส่วนลด 10% 
ยกเว้นสินค้ารหัส N ไม่ร่วมรายการ

ช้อปออนไลน์แลกรับเครดิตเงินคืน 15% 
เมื่อช้อปและใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อออนไลน์ต่อรายการ
[15% สำหรับพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการ | 10% สำหรับเว็บไซต์อื่นๆ ทั่วโลก]
ลงทะเบียนแลกรับเงินคืนที่ www.ktc.co.th/shoponline

1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 60


ช้อปที่ศูนย์หนังสือจุฬา รับส่วนลดคุ้ม

รับส่วนลดสูงสุด 15%
 • ลด 10% เมื่อซื้อหนังสือทั่วไปครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นสินค้ารหัส N)
 • ลด 15% เมื่อซื้อหนังสือที่จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สินค้ารหัส C112 ปกเดียวกัน)
 
1 ก.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 
สาขาที่ร่วมรายการ
 • สาขาสยามสแควร์
 • สาขาศาลาพระเกี้ยว
 • สาขาจัตุรัสจามจุรี
 • สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ
 • สาขามหิตลาธิเบศร 
 • สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)
 • สาขารัตนาธิเบศร์
 • สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (บัตร) ที่ www.chulabook.com ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่ร่วมรายการในราคาปกติ (ไม่จำกัดยอดซื้อ) ยกเว้นสินค้ารหัส N ไม่ร่วมรายการ  และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ www.chulabook.com ภายในระยะเวลารายการ
 3. ส่วนลดไม่รวมค่าบริการจัดส่ง
 4. เงื่อนไขการรับส่วนลดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับส่วนลดตามที่ ที่ www.chulabook.com กำหนด
 5. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ ยกเว้น รายการแลกรับเครดิตเงินคืน 15%
   
เงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสุด 15%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 28 ก.พ. 2561  ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้รับส่วนลดสูงสุด 15% ของราคาสินค้า/บริการปกติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • ลด 10% เมื่อซื้อหนังสือทั่วไปครบ 1,000 ขึ้นไป (ยกเว้นสินค้ารหัส N)
  • ลด 15% เมื่อซื้อหนังสือที่จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สินค้ารหัส C112 ปกเดียวกัน) 
 3. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้าภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. เงื่อนไขการรับส่วนลดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับส่วนลดตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   
เงื่อนไขทั่วไป
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิกเพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย(ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์เก็งกําไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจําหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ของร้านค้าที่จัดจําหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริกา รกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

02 255 4433

www.chulabook.com