บัตรเครดิต KTC ซื้อหนังสือคุ้มที่ Chula Book

ช้อปสุดคุ้มด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ Chula Book

(AHDBK-008)

ช้อปออนไลน์ที่ www.chulabook.com

รับส่วนลด 10%  
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต KTC ในราคาปกติ (ไม่จำกัดยอดซื้อ) รับส่วนลด 10% 
ยกเว้นสินค้ารหัส N ไม่ร่วมรายการ

ช้อปออนไลน์แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS x5
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่ www.ktc.co.th/shoponline

1 พ.ค. – 31 ส.ค. 61

ช้อปที่ศูนย์หนังสือจุฬา รับส่วนลดคุ้ม
รับส่วนลดสูงสุด 15%
 • ลด 10% เมื่อซื้อหนังสือทั่วไปครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นสินค้ารหัส N)
 • ลด 15% เมื่อซื้อหนังสือที่จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สินค้ารหัส C112 ปกเดียวกัน)
 
15 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61
 
สาขาที่ร่วมรายการ
 • สาขาสยามสแควร์
 • สาขาศาลาพระเกี้ยว
 • สาขาจัตุรัสจามจุรี
 • สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ
 • สาขามหิตลาธิเบศร 
 • สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)
 • สาขารัตนาธิเบศร์
 • สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรับส่วนลด
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2561  (ระยะเวลารายการ) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อเซลส์สลิป ณ Chula Book ที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้รับส่วนลดสูงสุด 15% ของราคาสินค้า/บริการปกติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
       -    ลด 10% เมื่อซื้อหนังสือทั่วไปครบ 1,000 ขึ้นไป (ยกเว้นสินค้ารหัส N)ยอดซื้อสินค้า
       -    ลด 15% เมื่อซื้อหนังสือที่จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สินค้ารหัส C112 ปกเดียวกัน)
 3. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้าภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

02 255 4433

www.chulabook.com