โปรจากบัตร KTC ในงาน DREAMTOY Hobby Show Case

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC เมื่อช้อปสินค้าที่ dreamtoy.co.th

(AHDSP-028)

ต่อเติมฝัน แต่งเติมจินตนาการ ด้วยบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ในงาน DREAMTOY HOBBY SHOW CASE
ทุก 1,000 บาท (ต่อเซลส์สลิป) พร้อมใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือเครดิตเงินคืน 130 บาท

ลงทะเบียน
ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนที่บูธ KTC บริเวณภายในงาน

2 – 6 ส.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
DREAMTOY Hobby Show Case Event
Infinicity Hall ชั้น 5 Siam Paragon

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ นี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิตฯ โดยยกเว้น รายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
  3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรแต่ละประเภท ภายในงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  
  4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีการใช้สิทธิแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น  การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป ต่อการใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับเป็นเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เท่านั้น โดยในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,000 บาท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ 
  5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
  7. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และการแลกซื้อสินค้าในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการและของร้านค้าที่แลกซื้อนั้น
  8. กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6