โปรสุดคุ้มเพื่อเกมเมอร์จากบัตรเครดิต KTC

โปรสุดคุ้มเพื่อเกมเมอร์จากบัตรเครดิต KTC

(LHBSP-026)

เลือกสร้างประสบการณ์สุดมันส์ กับ บัตรเครดิต KTC
 

แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 18%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ ต่อเซลส์สลิป 
 
ลดเพิ่ม 18% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการจากทางร้านค้า 
(ซอฟต์แวร์เกมส์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ)

ลดเพิ่ม 15% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการจากทางร้านค้า 
(เครื่องเล่นเกมส์ต่างๆ)

หมายเหตุ: 
- เฉพาะชำระเต็มจำนวนเท่านั้น 
- ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการแลกรับส่วนลดเพิ่มได้ที่พนักงานขาย
 
หรือ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0.80% นานสูงสุด 3-10 เดือน 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป

15  ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ (แลกรับส่วนลดเพิ่ม + แบ่งชำระ)
1.    จีเอส คอนเซป สโตร์    
2.    โกลเด้นเกมส์                
3.    ทอทโทโลยี                  
4.    เกมสตาร์ท                    
5.    จี คอร์นเนอร์                 
6.    ปลาวาฬ เกมส์              
7.    สยามเกมส์                    
8.    4 players                       
9.    Super-rich
10.    NADZ Project

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่ม 15%, 18%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15  ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้นโดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับส่วนลด 15%, 18% สำหรับการ ซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เท่านั้น 
 4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลัง การหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6