Major Cineplex Redeem Points For Happiness with KTC Credit Card

(ARREN-005)

Redeem KTC FOREVER REWARDS points

999 points for 1 Movie Seat (normal price)
or
Redeem KTC FOREVER REWARDS points for cash 
Every 1,000 points = 100 Baht

1 Oct 18 – 3 Sep 19

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex, EGV, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ และพรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม 999 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนต์ 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติเท่านั้น) หรือใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,000 คะแนน แทนส่วนลด 100 บาท
 3. สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ไม่ร่วมรายการ
 4. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนสะสมที่กำหนด
 5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดแลกคะแนนที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

Major Cineplex