ปลุกพลังสมองสู่ความสำเร็จแบบติดสปีดด้วยบัตรเครดิต KTC

ปลุกพลังสมองสู่ความสำเร็จแบบติดสปีด ด้วยบัตรเครดิต KTC

(AHDBK 010)

ฮาวเวิร์ดสตีเฟนเบิร์กชาวอเมริกันผู้ครองสถิติกินเนสบุ๊ก“นักอ่านเร็วที่สุดในโลก” สามารถอ่านได้เร็วถึง 25,000 คำต่อนาทีและสามารถจดจำรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างน่าทึ่ง!และยังไม่มีใครทำลายสถิติของเขาได้ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน !!!


บัตรเครดิต KTC รับส่วนลดสูงสุด 20%

เมื่อชำระค่าสัมมนา “Maximize Your Brain Potential” สำหรับบัตรที่นั่งทุกประเภท
  • รับส่วนลด 20% จากบัตรราคาปกติ เมื่อชำระค่าสัมมนาฯ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือ 
  • รับส่วนลด 10% จากบัตรราคาปกติ เมื่อชำระค่าสัมมนาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2560
    
Howard Preview Seminar – 20 August, 2017
คลิก https://goo.gl/Lem3Lh
Howard Main Seminar –26-27 August, 2017
คลิก https://goo.gl/XED5Mn
 
15 ก.ค. - 25 ส.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

AIM Inlines together with AIM Training

086-810-4434, 085-131-3835, 02-377-2293

www.aiminlines.co.th