โปรบัตรเครดิต KTC ที่ Pet Expo Championship 2017

โปรบัตรเครดิต KTC ที่ Pet Expo Championship 2017

(AHDPT-006)

เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงกับ บัตรเครดิต KTC ในงาน Pet Expo Championship 2017 
ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5


แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเรดิต KTC ครบทุก 500 บาท 
และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน 

ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน ได้ที่ บูธ KTC : บริเวณทางเข้า บีซีซี ฮอลล์

3 – 6 ส.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ที่บูธ KTC ในงาน Pet Expo Championship 2017 ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 500 บาท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 6 ส.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมจำนวนทุก 500 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMFทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่ เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น 
 7. เคทีซีจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 6 ส.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”)

“เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000