โปรโมชั่นบัตร KTC ที่ Big C แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

Big C Point Redemption

(MAFCE-010)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)    

+ แลกรับเครดิตเงินคืน 14% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปแลกรับ
ลงทะเบียน SMS ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน
*ชำระค่าสินค้าได้ที่แคชเชียร์ แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า                                    

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 
พิมพ์ BCF วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
ส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท และจะได้ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

1 พ.ค. – 31 ส.ค. 61
ที่ Big C แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภท ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 14%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ BIGC (บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี มาร์เก็ต) สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน 14% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน : พิมพ์ BCF เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย “ # “ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่เบอร์ 0613845000 โดยสมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนในวันเดียวกันกับที่สมาชิก มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50
 3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรฯ เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบรายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯเท่านั้น
 7. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 8. เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน
 9. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบแบ่งชำระ และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 10. โปรโมชั่นแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 14% ไม่ร่วมกับรายการโปรโมชั่นอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของบิ๊กซี

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 5. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th