โปรโมชั่นซื้อเครื่องซักผ้า หุ่นยนต์ดูดฝุ่น กับ บัตร KTC

(MAFCE-012)

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน + แลกรับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ รวมสูงสุด 10%
สำหรับเครื่องซักผ้าและหุ่นยนต์ดูดฝุ่น แบรนด์ที่ร่วมรายการ

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือนขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (ต่อที่ 1)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป) 8,000-15,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อใช้ 2,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเพิ่ม
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป) 15,001-30,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 600 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 400 บาท + รับเพิ่ม 200 บาท เมื่อใช้ 2,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเพิ่ม)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป) 30,001-50,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 1,250 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 1,000 บาท + รับเพิ่ม 250 บาท เมื่อใช้ 2,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเพิ่ม)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป)  50,001-100,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 2,200 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 1,900 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเพิ่ม)
 • ยอดแบ่งชำระ (ต่อเซลล์สลิป)100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนรวม 5,000 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 4,700 บาท + รับเพิ่ม 300 บาท เมื่อใช้ 2,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเพิ่ม)
   
หมายเหตุ:
 • บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน

รับเครดิตเงินคืนจากแบรนด์ (ต่อที่ 2)
 • LG รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
 • iROBOT รับเครดิตเงินคืน 7%

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ต่อที่1 และต่อที่ 2 
พิมพ์ CLE เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ  
หมายเหตุ : ส่ง SMS ภายในวันที่ซื้อสินค้า ส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป

สำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น และเครื่องซักผ้าแบรนด์ที่ร่วมรายการดังนี้
BEKO, BOSCH, ELECTROLUX, HITACHI, HAIER, IGGOO, iROBOT, LG, PANASONIC, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA

15 ก.ค. – 15 ต.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการร่วมรายการแบ่งชำระ 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC CASH BACKทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 3. สอบถามรายละเอียดสินค้าร่วมรายการแบ่งชำระ ณ จุดขาย 

เงื่อนไขการับเครดิตเงินคืน 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,KTC VISA CORPORATE GOLD,KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบแบ่งชำระ ผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ(EDC) เพื่อที่ซื้อเครื่องซักผ้า หรือเครื่องดูดฝุ่น ด้วยโปรโมชั่นโค้ดของแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วม รายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ CLE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และ สมาชิกจะต้องได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กำหนด1 SMS ต่อ 1 รายการแบ่งชำระ
 5. บริษัทฯ จะโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตร KTC ที่ทำรายการ ภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สิ้นสุดรายการ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิที่มีคะแนนสะสมเพียงพอ โดยจะทำการหักคะแนนสะสม ณ วันที่ทำการ หากไม่สามารถตัดคะแนนสะสมฯ ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท่านจะได้เงินคืนเฉพาะ 400/ 1,000/ 1,900/ 4,700 บาท ตามเงื่อนไขการซื้อเท่านั้น
   
เงื่อนไขทั่วไป 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000