KTC Cooling Summer จ่ายน้อยกว่า แบ่งชำระยาว กับบัตร KTC

(MAFCE-008)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

โปรโมชั่นแบ่งชำระ 
บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ 0% นาน สูงสุด 10 เดือน                    
บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกแบรนด์ดัง (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)                    
                    
โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ สูงสุด 10%                    
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เมื่อแบ่งชำระ KTC FLEXI ต่อเซลส์สลิป นาน 6 เดือนขึ้นไป
 • ยอดแบ่งชำระ 5,000 - 15,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 250 บาท เมื่อใช้ 2,000 คะแนนสะสมแลกรับ
 • ยอดแบ่งชำระ 15,000 - 25,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 750 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 300 บาท + รับเพิ่ม 450 บาท เมื่อใช้ 3,000 คะแนนสะสมแลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระ 25,001 - 50,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวม 1,250 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 800 บาท + รับเพิ่ม 450 บาท เมื่อใช้ 3,000 คะแนนสะสมแลกรับ)
 • ยอดแบ่งชำระ 50,001 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนรวม 2,500 บาท (มาจากเครดิตเงินคืน 2,050 บาท + รับเพิ่ม 450 บาท เมื่อใช้ 3,000 คะแนนสะสมแลกรับ)
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% จากแบรนด์ที่ร่วมรายการ (เฉพาะรุ่น)
 • รับเครดิตเงินคืน 5% จาก Daikin Panasonic
 • รับเครดิตเงินคืน 3% Hitachi Sharp Toshiba                
ส่ง SMS ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ต่อที่ 1 และ 2
พิมพ์ PB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ภายในวันที่ทำรายการ
ค่าส่งครั้งละ 3 บาท และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60 

สาขาที่ร่วมรายการ
Power Buy ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,  บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อ มอบสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น 
 2. ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วม รายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ PB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th และ สมาชิกจะต้องได้รับ ข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ จากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ ส่งSMS 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการ 
 4. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดดิตเงินคืนตามรายการนี้
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000