ซื้อทีวี / เครื่องเสียงโซนี่ ใช้บัตร KTC

รับเครดิตเงินคืน 800 บาท + แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

บัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
เมื่อซื้อ TV SONY Bravia 4K (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 800 บาท + 

บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
เมื่อซื้อชุดเครื่องเสียง SONY (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 15 เดือน
 
15 พ.ค.- 16 ก.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ สอบถามรายละเอียดสินค้าร่วมรายการ ณ จุดขาย
  2. ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน สำหรับรายการแบ่งชำระ แบบ 0% Supplier เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
  3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย BY KTC PROUD  ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  4. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 90 วัน นับจากเดือนวันที่สิ้นสุด ของเดือนที่ร่วมรายการ 
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000