ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ารับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ ที่
Tesco Lotus กับบัตรเครดิต KTC

Tesco Lotus Year End Promotion

(MAFCE-028)

Tesco Lotus Year End Promotion ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้ารับ 2 ต่อ กับบัตรเครดิต KTC

» แบ่งชำระ FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน

» รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อรวมสูงสุด 18%
ต่อที่ 1 : เงินคืนสูงสุด 5% จากเคทีซี เมื่อมียอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ตามกำหนด
•  แบ่งชำระ 10,000 - 24,999  บาท  รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
•  แบ่งชำระ 25,000 - 49,999  บาท รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
•  แบ่งชำระ 50,000 - 79,999  บาท รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
•  แบ่งชำระ 80,000 บาท ขึ้นไป  รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท

ต่อที่ 2 : เงินคืนเพิ่มสูงสุด 13% เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 
ทุก 1,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม (จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินยอดแบ่งชำระ) 

ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนและแลกคะแนนสะสม ภายในวันที่ทำรายการแบ่งชำระ
โดยพิมพ์ CE เว้นวรรคหมายเลขบัตร 16 ตามด้วย # และคะแนนสะสมที่ต้องการแลก 
กรณีไม่ต้องการแลกคะแนนสะสมให้ใส่ 0 หลังเครื่องหมาย # 
เช่น CE 4567123456789000#5000 หรือ CE 4567123456789000#0
(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 ธ.ค. 61 - 28  ก.พ. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์การตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการแบ่งชำระ และสมาชิกบัตรเคทีซี Cash Bank, บัตร KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ และสมาชิกบัตรที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพียงพอเท่านั้น ที่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม
 2. บัตรเครดิต KTC แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD KTC FLEXI แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนต่อที่ 1 ตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบแบ่งชำระตามที่กำหนด ผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC) สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยโปรโมชั่นโค้ดของแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ
 4. เครดิตเงินคืนเพิ่มต่อที่ 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืน โดยการคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเคทีซีจะคำนวณที่จากคะแนนที่แลก กรณีไม่สามารถตัดคะแนนได้ตามที่ส่ง SMS แลกคะแนน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมรายการรับเครดิตเงินคืน
 5. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนและแลกคะแนนสะสมตามรายการนี้ จะต้องส่งข้อความ SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้า และ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ กำหนด1 SMS ต่อ 1 รายการแบ่งชำระ
 6. บริษัทฯ จะโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตร KTC ที่ทำรายการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการโปรโมชั่น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมารับสิทธิ์ประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถ หักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด