โปรโมชั่นบัตร KTC ที่ VERASU

VERASU NEW YEAR SALES 2019

(MAFCE-032)

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเคทีซี

ต่อ 1 : แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
•  แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 10,000 บาทขึ้นไป หรือ
•  แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 15,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

ต่อ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาทต่อบัตร ตลอดรายการ
เมื่อมียอดแบ่งชำระตาม Tier ที่กำหนด ดังนี้
•  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 15,000-29,999 บาทต่อเซลล์สลิป 
•  รับเครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000-69,999 บาทต่อเซลล์สลิป 
•  รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 70,000-119,999 บาทต่อเซลล์สลิป 
•  รับเครดิตเงินคืน 3,600 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป 

โดยส่ง SMS ลงทะเบียนรับเงินคืนภายในวันที่ซื้อสินค้า ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดทั้งงาน
พิมพ์ VER เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลัก 
เช่น VER 1234567812345678  และส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

ต่อ 3 : แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% จากคะแนนที่แลก
เมื่อใช้คะแนนสะสม Forever Rewards ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป สูงสุดไม่เกินราคาสินค้า สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน และ/หรือ แบ่งชำระ ทำรายการ ณ จุดขาย

1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
ร้านวีรสุทุกสาขา

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการแบ่งชำระ FLEXI
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย BY KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. บัตรเครดิตแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.48% / เดือน นาน 10 เดือน ต้องมีราคาขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป หรือ แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน ต้องมีราคาขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป  เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น  สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.8% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
 3. บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.48% / เดือน นาน 10 เดือน ต้องมีราคาขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป หรือ แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.62% /เดือน นาน 15 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.71% / เดือน นาน 20 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระ 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ แบ่งชำระ 0% สามารถแบ่งชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.99% / เดือน นาน 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18 เดือน และดอกเบี้ยฯ คงที่ 1.29% / เดือน นาน 24, 30, 36 เดือน
 4. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 6. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับเงินคืน 
 1. สงวนสิทธิ์คำนวนยอดรับเงินคืนจากยอดแบ่งชำระเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.61 - 31 ม.ค.62 เฉพาะในช่วง New Year Sales 2019 ที่ร้านวีรสุ ทั้ง 16 สาขา ภายใต้หมายเลขบัตรเดียวกัน และส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันที่ทำรายการต่อเซลล์สลิปเท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับว่าได้เข้าร่วมรายการแล้วจาก KTC จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 2. จำกัดเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ โดยเคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ
 3. KTC ขอสงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสม Forever Rewards ปกติ สำหรับสมาชิกที่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ทุกรายการ 
 4. บัตร KTC VISA CORPORATE, KTC เพื่อหน่อยงานรัฐ, KTC Cash Back และบัตรสภากาชาด ไม่สามารถร่วมรายการรับเงินคืนได้ 
 5. เคทีซีสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า / บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า / บริการของร้านค้านั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า / บริการนั้นๆ
 6. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ โทร 02 123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th