โปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC ที่งานบ้านและสวนแฟร์

บัตรเครดิต KTC รับของสมนาคุณ +แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ที่บ้านและสวนแฟร์

(MAFFT-014)

รับของสมนาคุณ + แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

รับของสมนาคุณ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายภายในวัน ครบตามที่กำหนด 
 • ยอดใช้จ่าย 6,000 - 9,999 บาท รับฟรี My bottle มูลค่า 350 บาท
 • ยอดใช้จ่าย10,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Set กระเป๋า Lunch Box มูลค่า 590 บาท
   
แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 500 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 60 บาท
ลงทะเบียนรับของสมนาคุณและแลกรับเครดิตเงินคืนได้ที่บูธ KTC Hall 104 ภายในงาน 

22 – 30 ก.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000กด 6

สถานที่จัดงาน 
งานบ้านและสวนแฟร์ ที่ไบเทคบางนา Hall 100 - 105
งานกินดี สุขภาพดี ชีวิตดี Good Life Fair ที่ไบเทคบางนา Hall 106

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิต KTC ทุก 500 บาท โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม  (จำนวน 500 คะแนน ) แลกรับเครดิตเงินคืน 60 บาท สำหรับการ ซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนในวันที่เคทีซีทำการตัดคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 4. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะส่งเสริมการขาย
 5. ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขรายการรับฟรีของสมนาคุณ
 1. เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมภายในวัน ครบตามทีกำหนด ภายในงานบ้านและสวน Mid Year 2017 ในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ค.60 โดยสามารถนำเซลส์สลิป มาติดต่อขอรับได้ ณ จุดให้บริการของเคทีซี ภายในวันเดียวกันกับวันที่ใช้จ่ายเท่านั้น 
 2. สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯที่ทำการแลกตามลำดับก่อน-หลัง และจำกัดสูงสุด 1 ชิ้นต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น 
 4. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 
 1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 2. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000