โปรโมชั่นHomePro Fair กับ บัตร KTC

(MAFFT-015)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด  50,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดและต้องส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
ยอดชำระเต็มจำนวน (รวมเซลส์สลิปต่อวัน) หรือยอดแบ่งชำระ (รวมเซลส์สลิปต่อวัน)
 • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อช้อปครบ 13,000 บาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืน 1,800 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท เมื่อช้อปครบ 90,000 บาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท เมื่อช้อปครบ 220,000 บาทขึ้นไป

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท/หมายเลขบัตรฯ ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 
พิมพ์ HP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ  

ชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ
รับส่วนลดเพิ่มอีก 12% เพียงแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป 
 (สำหรับยอดใช้จ่าย 1,000 บาท ขึ้นไป)

สำหรับบัตรเครดิต KTC
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน + ลดเพิ่มอีกสูงสุด 10%  (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
หรือ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) 

สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
แบ่งชำระ KTC FLEXI  0% นานสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) 

                                                
สถานที่จัดงาน อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 5 - 8


21 – 30 ก.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 3. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า /บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
 2. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% บัตรเครดิต KTC สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.99% นาน 3-18 เดือน/1.29% นาน 19-24 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท

เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน
 1. สามารถร่วมรายการ "ช้อปครบรับฟรี" ของโฮมโปรได้
 2. บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ไม่สมารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดเพียง 50,000 บาท ต่อ (1 หมายเลขบัตรฯ / สมาชิก 1 ท่าน) เท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบ เครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 5. เคทีซีจะคำนวณการรับเครดิตเงินคืนจากยอดชำระเต็มจำนวนสะสมภายในวัน หรือยอดแบ่งชำระสะสมภายในวัน (ไม่สามารถรวมเซลส์สลิปได้) ถึงยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด ยอดใดยอดหน่ึ่งเท่านั้น
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน  60 วัน นับจากวันที่จบรายการโปรโมชั่น

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
 1. การแลกรับส่วนลดในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภท บัตรกำนัล บัตรของขวัญ
 2. กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น      
                           
เงื่อนไขทั่วไป 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000