โปรโมชั่นแลกส่วนลดหรือแบ่งชำระ กับบัตรเครดิต KTC

(MAFFT016)

ทั้งชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ แลกรับส่วนลดทั้งร้าน 1,300 บาท เมื่อแลกคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ

สำหรับชำระเต็มจำนวน 
แลกรับส่วนลดทั้งร้าน 1,300 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 9,000 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุกๆ 9,000 คะแนน
หรือ เลือกใช้คะแนนสะสมเพียง 9 คะแนน แลกรับส่วนลด 300 บาท       
หรือใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แทนส่วนลด 100 บาท  
            
ทั้งชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ 
 1. บัตรเครดิต KTC และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ PROUD ลดเพิ่ม 6-10% + แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน* 
  หรือแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน*
 2. สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 24 เดือน* 
หมายเหตุ *เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ                

5 มิ.ย - 26 ก.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
โฮมโปรทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับรับส่วนลด
 1. สงวนสิทธิ์เข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น และจะต้องใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดเพื่อแลกรับส่วนลด โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติ
 2. สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดสำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 9,000 บาท โดยจะคำนวณส่วนลดต่อเซลส์สลิปจากยอดใช้จ่ายทุก 9,000 บาทเท่านั้น  
 3. ไม่สามารถรับคะแนนสะสม HomeCard ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภทของโฮมโปรได้ และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้า Super Shock, Clearance, ตัวโชว์ได้ 
 4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD ไม่สามารถร่วมรายการแบ่งชำระได้
 2. สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA / MASTERCARD / JCB  และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD สามารถร่วมรายการ "แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน+รับส่วนลด 6%-10%" หรือ "แบ่งชำระนานสูงสุด 10 เดือน" เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. สำหรับสินค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมแบ่งชำระ 0% สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA / MASTERCARD / JCB  สามารถแบ่งชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน และสมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท สามารถแบ่งชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.99% / เดือน นาน 3 - 18 เดือน และดอกเบี้ยฯ คงที่ 1.29% / เดือน นานสูงสุด 24 เดือน
   
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000