โปรโมชั่นเก้าอี้นวดไฟฟ้า กับบัตรเครดิต KTC ที่RESTER

(MAFMA-002)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เก้าอี้นวดทุกรุ่น ทั้งร้าน

สำหรับบัตรเครดิต KTC  และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD 
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน เก้าอี้นวดทุกรุ่น ทั้งร้าน

สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD
เก้าอี้นวดรุ่น TITAN model EC362 แบ่งชำระ KTC FLEXI  0% นาน 24เดือน
ราคาปกติ 119,000 บาท ราคาพิเศษ 44,900 บาท (จ่ายเพียง 1,871 บาทx24 เดือน) ฆพ226/2560 
โปรดอ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเก้าอี้นวดรุ่น Titan
คำเตือน  
 1. ใช้ภายใต้คำนำแนะของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด 
 2. อาจทำให้เกิดอาการช็อค/หมดสติจากการทำงานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้า 
 3. ใช้แทนการออกกำลังกายไม่ได้

ข้อควรระวัง  
 1. บริเวณที่มีความผิดปกติของผิวหนัง เช่น ผื่นแดง มีการอักเสบหรือติดเชื้อ เป็นต้น  
 2. บริเวณที่เป็นปุ่มกระดูก  
 3. ภาวะกระดูกพรุน 
 4. บริเวณด้านหน้าลำคอ และศรีษะ
 5. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ  
 6. ผู้ที่มีความดันโลหิตผิดปกติ  
 7. อาจทำให้เกิดการตีบ/การอุดตันในส้นเลือดได้ 
 8. ภายหลังการใช้เครื่องติดต่อเป็นเวลานาน อาจทำให้ระบบประสาทรับสัมผัสผิดปกติ 
 9. หญิงมีครรภ์ บุคคลที่เป็นไข้ หรือมีร่างกายผิดปกติ

ข้อห้ามใช้  
 1. บริเวณที่มีแผลบาดเจ็บหรือแผลเปิด  
 2. ผู้ที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำ (Thrombophlebitis) 
 3. ห้ามหลับในขณะใช้งาน  
 4. หากมีอาการปวดระหว่างการใช้งาน  ควรหยุดการใช้งานทันทีและปรึกษาแพทย์  
 5. บริเวณที่มีเลือดออกหรือภาวะเลือดออกง่าย หรือมีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดและบริเวณที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดหรือระบบการไหลเวียนของเลือด (circulatory dysfunction) เช่น เส้นเลือดขอด (varicose vein) ผู้ที่มีการอักเสบของหลอดเลือดดำ (Thrombophlebitis) 

RESTER ทุกสาขา    
                                            
1 พ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% 
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระ ค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 4. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.80% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท                                                                                    
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000