สิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิต KTC

(INSPM-009)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน


เมื่อซื้อประกันชีวิตประเภทใดก็ได้ และชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
 
22 พ.ค.- 31 ธ.ค. 60
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อประกันชีวิตประเภทใดก็ได้ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ALife) และชำระค่าเบี้ยประกันดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในช่วงระหว่างวันที่ 2 พ.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  
  2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันชีวิตประเภทใดก็ได้ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในช่วงระยะเวลารายการที่กำหนด สมาชิกจะได้รับสิทธิในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 6 เดือน  
  3. เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด  
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถ แลกเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันภัย และการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทแอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 02 648 3942 เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
  9. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

บริษัทแอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน )