รับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อแบบประกันสะสมทรัพย์กับ อลิอันซ์ อยุธยา ในเดือนเกิด ด้วยบัตรเครดิต KTC

Get special privilege when purchasing saving insurance plan with Allianz Ayudhya on the month of birth with KTC Credit Card

(INSPM-015)

ซื้อแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Super Saving 15/7 และ/หรือ My Plan 15/5 
จากบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในเดือนเกิด และชำระค่าเบี้ยประกันภัย
ผ่านบัตรเครดิต KTC
 

รับ กระเป๋า G2000 shopping bag มูลค่า 1,290 บาท 

หมายเหตุ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาและจัดส่งของสมนาคุณ โดยจะจัดส่ง จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ในใบคำขอเอาประกันชีวิตภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก หรือ 2 งวดแรกสำหรับเบี้ยประกันภัยรายเดือนแล้ว 
 
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สมัครแบบประกันชีวิตตามที่กำหนด จากบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต (“อลิอันซ์ อยุธยา”) และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. เมื่อซื้อแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ Super Saving 15/7 และ/หรือ My Plan 15/5 จากอลิอันซ์ อยุธยาผ่านช่องทางโทรศัพท์ในเดือนเกิด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ภายในระยะเวลารายการ จะได้รับ ของสมนาคุณ “กระเป๋า G2000 shopping bag” มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของสมนาคุณตามรายการนี้ สูงสุด 1 ใบ ต่อสมาชิก 1 ท่านเท่านั้น
 4. ของสมนาคุณที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะถูกจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในใบคำขอเอาประกันชีวิตภายใน 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ หรือสมาชิกได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก หรือ 2 งวดแรกสำหรับเบี้ยประกันภัยรายเดือนแล้ว(หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วัน หลังจากมีการซื้อแบบประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2)
 5. ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้รับของสมนาคุณ สมาชิกต้องดำเนินการติดตามของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังจากมีการซื้อแบบประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
 7. แบบประกันที่ร่วมรายการจัดทำขึ้นโดยอลิอันซ์ อยุธยา สมาชิกควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบประกันภัยตามรายการนี้ เพราะการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของอลิอันซ์ อยุธยา หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต หมายเลขโทรศัพท์ 02 232 9266 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น.
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

อลิอันซ์ อยุธยา