หมดกังวลโทรศัพท์มือถือ กับบัตรเครดิต KTC

(INSPM-004)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

รับฟรี ความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือ 1 เดือน

รับเพิ่ม บัตรของขวัญเซ็นทรัล เมื่อซื้อประกันภัยเพิ่ม

เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ มูลค่าเครื่องละ 10,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 
หมายเหตุ
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ/หรือเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่บริษัท ซับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 611 4224
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัย
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
 • สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ/หรือเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่บริษัท ซับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 611 4224

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ทำรายการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ มูลค่าเครื่องละ 10,000 บาทขึ้นไป และเลือกแบ่งชำระค่าโทรศัพท์มือถือดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร (MCC Code 4812) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกเลือกแบ่งชำระค่าโทรศัพท์มือถือผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในระยะเวลารายการ  สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  •    รับความคุ้มครองประกันภัยโทรศัพท์มือถือฟรี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโทรศัพท์มือถือผ่านบัตรฯ เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  •     รับเพิ่ม บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท ฟรี เมื่อซื้อประกันภัยโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมจาก บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตาม
   เงื่อนไขที่กำหนด 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่  ตกลงซื้อประกันภัยโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมจากบริษัทฯ และสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวผ่านบัตรฯ ได้ และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีสถานะ Active จนถึงวันที่ 90 นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ (Effective Date) เท่านั้น โดยบัตรของขวัญฯ ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิก ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด 90 นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ (Effective Date)    
 4. เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
 5. สมาชิกผู้ซื้อประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 9. เคทีซี และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของเคทีซี และบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 02 611 4224 เวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000