หมดกังวลเรื่องโทรศัพท์มือถือ กับบัตรเครดิต KTC

หมดกังวลเรื่องโทรศัพท์มือถือจาก ชับบ์สามัคคีประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC

(INSPM 014)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

 • รับฟรี ความคุ้มครองประกันภัยโทรศัพท์มือถือ 1 เดือน
เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ มูลค่าเครื่องละ 10,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ เฉพาะร้านค้าในหมวดอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร (MCC Code 4812) ที่ร่วมรายการเท่านนั้น 

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ทำรายการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ มูลค่าเครื่องละ 10,000 บาทขึ้นไป และเลือกแบ่งชำระค่าโทรศัพท์มือถือดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% (“แบ่งชำระ KTC Flexi 0%”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวดโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร (MCC Code 4812) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกเลือกแบ่งชำระค่าโทรศัพท์มือถือผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัยโทรศัพท์มือถือฟรี 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโทรศัพท์มือถือผ่านบัตรฯ เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 3. เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. สมาชิกผู้ซื้อประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 8. เคทีซีและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของเคทีซีและบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 02 611 4224 เวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

CHUBB Samaggi Insurance

02 611 4224