หมดกังวลเรื่องโทรศัพท์มือถือ กับบัตรเครดิต KTC

หมดกังวลเรื่องโทรศัพท์มือถือจาก ชับบ์สามัคคีประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC

(INSPM-017)

 • แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

 • รับฟรี ความคุ้มครองประกันภัยโทรศัพท์มือถือ 1 เดือน
เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ มูลค่าเครื่องละ 10,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
หมายเหตุ เฉพาะร้านค้าในหมวดอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร (MCC Code 4812) ที่ร่วมรายการเท่านนั้น 

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ทำรายการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ มูลค่าเครื่องละ 10,000 บาทขึ้นไป ด้วยรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าในหมวดโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร (MCC Code 4812) ที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สมาชิกบัตรฯ ที่ทำรายการตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์ประกันมือถือฟรีจากบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข
 3. เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย
 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของเคทีซีเป็นที่สิ้นสุด
 5. สมาชิกผู้ซื้อประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลประโยชน์ และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ 
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ที่ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 611 4224 เวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

CHUBB Samaggi Insurance

02 611 4224