เดินทางอุ่นใจ ซื้อประกันภัยการเดินทาง ด้วยบัตรเครดิต KTC

(INSPM-014)

ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าเบี้ยประกัน ด้วยบัตรเครดิต KTC 


รับฟรี บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 300 บาท

 • ชำระค่าเบี้ยประกัน ครบทุก 500 บาท รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า100 บาท
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน ครบทุก 700 บาท รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 300 บาท
1 ม.ค. - 28 ก.พ. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี ร่วมกับ บริษัท สยามลิเบอร์ตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สมัครประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด จากบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)หรือ ชับบ์และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC(“บัตรฯ”)ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมรายการจะต้องสมัครประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC สามารถรับสิทธิประโยชน์บัตรกำนัล Central Gift Voucher (“บัตรกำนัล”) ดังนี้
  • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยทุก 500 – 699 บาทต่อเซลส์สลิปรับฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท 
  • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 700 บาทต่อเซลส์สลิปรับฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท
 3. การรับบัตรกำนัลตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบบัตรกำนัลตามรายการนี้ สูงสุด 1ใบ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้นตลอดระยะเวลารายการ
 5. บัตรกำนัลที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะถูกจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 60 วันหลังจากวันทำรายการ(หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการซื้อ)
 6. ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้รับบัตรกำนัล สมาชิกต้องดำเนินการติดตามบัตรกำนัลภายใน 90 วันหลังจากวันทำรายการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิการรับบัตรกำนัลดังกล่าว
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลตามรายการนี้ เฉพาะกรมธรรม์ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงระยะเวลาการมอบบัตรกำนัลเท่านั้น
 8.  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.02-611-4233 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance