รับสิทธิพิเศษเมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง ซิกน่าประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง ซิกน่าประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC

(INSPM-012)

รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 200 บาทต่อกรมธรรม์

เพียงสมัครประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ “ซิกน่าประกันภัย” ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด และชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 500 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์
  กรอกโค้ด “KTCWM500”
  รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท* ต่อกรมธรรม์
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 800 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์
  กรอกโค้ด “KTCWM800”
  รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท* ต่อกรมธรรม์
  (สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อครั้ง)
พิเศษ เมื่อเลือกจุดหมายปลายทาง “Macau”
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 500 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์
  กรอกโค้ด “KTCMC500”
  รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท* ต่อกรมธรรม์
 • ชำระค่าเบี้ยประกัน 800 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์
  กรอกโค้ด “KTCMC800”
  รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท* ต่อกรมธรรม์
   *สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อครั้ง 
รับเพิ่ม ผ้าคลุมกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 299 บาท
เพียงชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ครบ 500 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ 
(ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางเฉพาะสำหรับ 100 กรมธรรม์แรกที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ)

สมัครเลย >> www.cigna.co.th/KTC

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สมัครประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนดจากบริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ซิกน่า และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการจะต้องสมัครประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่านทาง www.cigna.co.th/KTC และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) สามารถรับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  a.    เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  500 บาทต่อกรมธรรม์และกรอกโปรโมชั่นโค้ด KTCWM500 รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 100 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
  b.    เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  800 บาทต่อกรมธรรม์และกรอกโปรโมชั่นโค้ด KTCWM800 รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 200 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
  c.    พิเศษ! เมื่อเลือกจุดหมายปลายทาง Macau 
         -    เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  500 บาทต่อกรมธรรม์และกรอกโปรโมชั่นโค้ด KTCMC 500 รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 100 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
         -    เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  800 บาทต่อกรมธรรม์และกรอกโปรโมชั่นโค้ด KTCMC 800 รับฟรีบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 200 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
  เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผานบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์
  รับเพิ่ม “ผ้าคลุมกระเป๋าเดินทาง” ขนาด 20 นิ้วมูลค่า 299 บาทโดยขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางเฉพาะสำหรับ 100 กรมธรรม์แรกที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯตามเงื่อนไขเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ
  (สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อครั้ง)
 3. บัตรกำนัล Starbucks และ/หรือผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะถูกจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ภายใน 60 วันหลังจากวันทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการซื้อ) โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และลายผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางดังกล่าว
 4. ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้รับบัตรกำนัล สมาชิกต้องดำเนินการติดตามบัตรกำนัลภายใน 90 วัน หลังจากวันทำรายการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิการรับบัตรกำนัลดังกล่าว
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการนี้
 6. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 11. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

ซิกน่าประกันภัย

1758

www.cigna.co.th/KTC