รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 620 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ กับ DirectAsia
และชำระค่าเบี้ยประกันภัย ด้วยบัตรเครดิต KTC

DirectAsia

(KTBIN-002)

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ หรือ 3+ กับ DirectAsia ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7775 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62 

•  รับเครดิตเงินคืน 620 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1
•  รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/กรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+

หมายเหตุ
•  เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
•  กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น  และเงื่อนไขการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดยเคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้
•  เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้  

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ หรือ 3+ กับ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดหรือ DirectAsia ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7775 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ หรือ 3+ ผ่านช่องทางที่กำหนด กับ DirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรฯ ภายในช่วงระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่านบัตรฯ ต่อ1 กรมธรรม์ ดังต่อไปนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+ ผ่านบัตรฯ
  • รับเครดิตเงินคืน 600 บาท เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผ่านบัตรฯ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับDirectAsiaและชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 4. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อ DirectAsia เท่านั้น และเงื่อนไขการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ DirectAsia กำหนด โดยเคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้
 5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์และของสมนาคุณตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์และของสมนาคุณเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดโทร 02 767  7775 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ www.directasia.co.th/promotion/ktc สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

DirectAsia

02 767 7775

www.directasia.co.th