ขับขี่ปลอดภัย มีรถใช้ระหว่างซ่อม กับบัตรเครดิต KTC ที่ Easy Insure

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน รับของสมนาคุณ

 • กล้องติดรถยนต์ รุ่น G30C มูลค่า 1,200 บาท (หรือเทียบเท่า)
 • ค่า Taxi ระหว่างซ่อมสูงสุด 3,000 บาท/ปี
 • รถใช้ระหว่างซ่อม
เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทกับ อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป 
 
1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 60
สอบถามและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่  อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ โทร 02 801 9000 หรือผ่านบริการ EasyinsureOnline ที่ www.easyinsure.co.th
 
หมายเหตุ :
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบกรเกอร์ จำกัด ตามช่องทางที่ระบุในสื่อประชาสัมพันธ์
 • ศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่  www.ktc.co.th/insurance
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทกับ บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทและชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ภายในช่วงระยะเวลารายการที่กำหนด สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
  • รับสิทธิในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน และ
  • รับเพิ่ม  1) กล้องติดรถยนต์ รุ่น G30C มูลค่า 1,200 บาท (หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 กล้อง ต่อ 1 กรมธรรม์
               2) ค่า Taxi ระหว่างซ่อมสูงสุด 3,000 บาท/ปี ต่อ 1 กรมธรรม์
               3) รถใช้ระหว่างซ่อม
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ กล้องติดรถยนต์ รุ่น G30C มูลค่า 1,200 บาท (หรือเทียบเท่า) เพียง 1 กล้อง และค่า Taxi ระหว่างซ่อมสูงสุด 3,000 บาท/ปี ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทผ่านบัตรเครดิต KTC  1 กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย  
 4. กล้องติดรถยนต์ รุ่น G30C (หรือเทียบเท่า) ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบกรเกอร์ จำกัด ให้แก่สมาชิก ภายใน 90 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
 5. รายละเอียดและเงื่อนไขในการขอรับสิทธิค่า Taxi ระหว่างซ่อม และ/หรือรถใช้ระหว่างซ่อม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้  ให้เป็นไปตามที่ บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด กำหนด
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 7. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด โทร 02 801 9000 หรือผ่านบริการ EasyinsureOnline ที่ www.easyinsure.co.th   
 11. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02-123-5000 กด 6