ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินภายในบ้าน i-Insure “Happy Home Protect” 

คุ้มครองพิเศษสำหรับความสูญเสียหรือสูญหายจากการถูกโจรกรรมของ ทรัพทย์สินมีค่า เช่น อัญมนี เครื่องประดับ นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์พกพา

เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันกับ Happy Home Protect ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่าน www.ktc.co.th/insurance
รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X10
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ i-insure@kpi.co.th
หมายเหตุ: เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60
 
>> สนใจซื้อผลิตภันฑ์ที่  https://iinsure.kpi.co.th/IWEB/household

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินภายในบ้าน “Happy Home Protect” ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  2. สมาชิกที่ประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ จะต้องเข้าสู่หน้าจอทำรายการสมัครแบบประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สินภายในบ้าน “Happy Home Protect” ออนไลน์ ของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่าน www.ktc.co.th/insurance โดยคลิกเลือกโครงการ KPI i-Insure (Happy Home Protect) และ คลิก link ที่ปรากฏบนหน้าจอรายละเอียดโครงการดังกล่าวเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับ คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP พิเศษ X10 หรือรวม 10 เท่า (1 คะแนนสะสมปกติ และ 9 คะแนนสะสมพิเศษ)
  3. คะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับ จะไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม
  4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ และ/หรือ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกรายการ มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  7. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6