สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC 
สมัครและชำระค่าเบี้ยเบี้ยประกันการเดินทางกับ KPI i-Insurance

(CC17INSPM-026a)

เมื่อสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันการเดินทาง i-Insurance ด้วยบัตรเครดิต KTC
ผ่านช่องทาง https://iinsure.kpi.co.th/ktc

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1: รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 10 เท่า
ต่อที่ 2: รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท/ผู้เดินทาง ตามเงื่อนไขดังนี้
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 500-999 บาท
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1,000-1,499 บาท
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป
                  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี

สอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774 หรือ i-insure@kpi.co.th

หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 
1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่าน https://iinsure.kpi.co.th/ktc ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ
       (1) คะแนนสะสม KTC Forever Rewards หรือคะแนนสะสม KTC ROP พิเศษ X10 หรือรวม 10 เท่า (1 คะแนนสะสมปกติ และ 9 คะแนนสะสมพิเศษ) และ
       (2) บัตรกำนัลสตาร์บัคส์/ผู้เดินทาง ดังนี้
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ 
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ 
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป หรือ
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีผ่านบัตรฯ  
 3. คะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับ จะไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม 
 4. บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่ง ให้แก่สมาชิก ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ และ/หรือ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกรายการ มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว 
 8. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย โทร. 02-624-1111 ต่อ 4774    
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6