ชำระค่าเบี้ยประกันใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน

Pay insurance premium with KTC FOREVER REWARDS points and redeem for cash back

(KTBKT-003)

ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป

รับสิทธิ์ 
ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท
 
ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ “AXA” วรรคตามด้วย “หมายเลขบัตรฯ 16 หลัก” ตามด้วยเครื่องหมาย “#” และ “จำนวนคะแนนสะสมที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน”
ส่งมาที่ 0613845000
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 
1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ AXA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนสะสมที่ต้องการจะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 3845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/กรมธรรม์/เซลล์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. ตัวอย่าง สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ จำนวน 35,800 บาทต่อเซลส์สลิป และต้องการจะใช้คะแนนสะสมจำนวน 35,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจะต้องส่งข้อความ SMS พิมพ์ AXA 1234567891234561#35000 เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิรับเครดิตเงินคืน กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิเกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการระบุจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  
 4. สมาชิกที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 120 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 5. ตัวอย่าง  สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ จำนวน 35,800 บาทต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมจำนวน 35,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท หรือใช้ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป และต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น  
 7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต KTC รายการ KTC FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 8. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน โดยพิจารณายอดใช้จ่ายที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามเงื่อนไขเท่านั้น 
 9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้  
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 11. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า กำหนด 
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 13. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิต และการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้  โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โทร. 1159 
 16. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

1159

www.krungthai-axa.co.th