อุ่นใจ สบายกระเป๋า กับบัตร KTC

(INSPM-006)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

 • นาน 10 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
 • นาน 4 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+, 3+

รับเพิ่ม บัตรกำนัลส่วนลดค่าแรง 10% (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) จาก  MMS

สอบถามรายละเอียดและซื้อผลิตภัณฑ์ที่ แม็กซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
 • รถยนต์ BMW และ MINI โทร. 02 935 2552
 • รถยนต์แบรนด์อื่นๆ โทร. 02 935 2551
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC และ/หรือสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ กับ บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC และ/หรือบริการแบ่งชำระ KTC Flexi ผ่านวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย By KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+, 3+ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC และ/หรือบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ภายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ 
  • สิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 10 เดือน สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  • สิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+
  • บัตรกำนัลส่วนลดค่าแรง 10% (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) จาก เอ็มเอ็มเอส บ๊อช คาร์เซอร์วิช จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
 3. บัตรกำนัลส่วนลดค่าแรง 10% (สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) จาก เอ็มเอ็มเอส บ๊อช คาร์เซอร์วิช ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้แก่สมาชิก ภายใน 90 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 5. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด สำหรับรถยนต์ BMW และ MINI โทร 02 935 2552 รถยนต์แบรนด์อื่นๆ โทร 02 935 2551
 9. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 กด 6  หรือ  www.ktc.co.th/insurance