มั่นใจ ปลอดภัย ทุกการขับขี่ กับ MSIG Safeguard mini ด้วยบัตรเครดิต KTC

(INSPM-005)

เมื่อซื้อประกันรถยนต์ MSIG Safeguard mini 2+,3+ และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง https://www.msig-thai.com/ktc/motor

รับสิทธิ์ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 ส่วนลดเบี้ยประกัน 2+, 3+ 15%
ต่อที่ 2   แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน หรือ
ชำระเต็มจำนวน รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท
หมายเหตุ  เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัฑณ์ประกันภัย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 788 9000 หรืออีเมล customercare@th.msig-asia.com
 
20 มี.ค. - 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ MSIG Safeguard Mini 2+, 3+ จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.msig-thai.com/ktc/motor  หรือ www.ktc.co.th/insurance คลิกเลือก MSIG Safeguard Mini 2+ หรือ 3+ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 31 ธ.ค. 60 เท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ MSIG Safeguard Mini 2+, 3+ จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ
  •  สิทธ์ในการซื้อประกันรถยนต์ประเภท 2+, 3+ ในราคาพิเศษ
  •  สิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน หรือ
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท/กรมธรรม์ เมื่อเลือกชำระแบบเต็มจำนวน
 3. บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ให้แก่สมาชิกภายใน 30 วัน ทำการหลังจากวันที่เริ่มต้นคุ้มครอง
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 5. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน ตลอดระยะเวลาร่วมรายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 788 9000
 9. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 (กด 6)  หรือ  www.ktc.co.th/insurance