ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy
รับสิทธิ 2 ต่อ

MSIG Travel Easy

(KTBIN-005)

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง https://www.msig-thai.com/ktc

รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ 
ต่อที่ 1
รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ต่อที่ 2
รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท    
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทางดังนี้
   •  500– 999 บาท รับStarbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท หรือ
   •  1,000 – 1,499 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท หรือ
   •  ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป รับStarbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท
เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯแบบรายปี/ผู้เดินทาง รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

หมายเหตุ
1. Starbucks e-Coupon ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิกโดยบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ภายใน  15 วันทำการ หลังจากสมัครทำประกันภัย ในรูปแบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
2. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้  
3. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายได้ที่ www.ktc.co.th/insurance หรือKTC PHONE  โทร 02 123 5000 

1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศMSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.msig-thai.com/ktc หรือ www.ktc.co.th/insurance และ www.ktcworld.co.th (www.ktc.co.th/ktcworld/Service/Insurance) คลิกเลือก MSIG Travel Easy ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด สมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ และรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon ดังนี้  
 3. สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
   สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทางรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
 4. Starbucks e-Coupon ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิกโดยบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ภายใน  15 วันทำการ หลังจากสมัครทำประกันภัย ในรูปแบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว 
 6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตามรายการนี้ 
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
 10. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000

MSIG Travel Easy

02 007 9044

https://www.msig-thai.com/ktc