มั่นใจทุกการเดินทางกับ บัตรเครดิต KTC

สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy ด้วยบัตรฯ ผ่าน www.msig-thai.com/ktc

รับทันที 2 ต่อ 
ต่อที่ 1 รับ Travel Easy Packable Tote Bag เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันฯ 500 บาทขึ้นไป/ผู้เดินทาง
ต่อที่ 2 รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 800 บาท (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) 
 
หมายเหตุ: เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้
สอบถามรายละเอียดเพี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 788 9000 หรือ อีเมล: customercare@th.msig-asia.com

วันนี้ - 30 มิ.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.msig-thai.com/ktc หรือ www.ktc.co.th/insurance และ www.ktcworld.co.th (www.ktc.co.th/ktcworld/Service/Insurance) คลิกเลือก MSIG Travel Easy ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 60 เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อผู้เดินทาง สมาชิกจะได้รับ Travel Easy Packable Tote Bag จำนวน 1 ชิ้น และรับเพิ่มบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ดังนี้ 
 3. สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง 
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ 
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ 
  • รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป 
   สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง
  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy3 ผ่านบัตรฯ
  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 700 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy2 ผ่านบัตรฯ
  •  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 800 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy1 ผ่านบัตรฯ 
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบ Travel Easy Packable Tote Bag เพียง 1 ชิ้น ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัย 1 ผู้เดินทางเท่านั้น 
 5. Travel Easy Packable Tote Bag และ/หรือ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ให้แก่สมาชิก ภายใน 30 วัน ทำการหลังจากวันที่กลับจากการเดินทาง
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 7. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาร่วมรายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 0 2788 9000 
 11. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6