มั่นใจทุกการเดินทางไปกับ MSIG Travel Easy บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

สมัคร/ชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประทศ ด้วยบัตรเครดิต KTC

(INSPM-018)

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy และชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง https://www.msig-thai.com/ktc

รับทันที 2 ต่อ
 • Travel Easy Coin Wallet จำนวน 1 ใบ/ผู้เดินทาง 
เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯ 500 บาทขึ้นไป/ผู้เดินทาง
 • บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 800 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ แบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
 • ครบ 500 - 999 บาท               รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 100 บาท
 • ครบ 1,000 - 1,499 บาท         รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 200 บาท
 • ครบ 1,500 บาทขึ้นไป             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 300 บาท
เมื่อชำระค่าประกันผ่านบัตรฯ แบบรายปี/ผู้เดินทาง 
 • แผน Easy 3             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 500 บาท
 • แผน Easy 2             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 700 บาท
 • แผน Easy 1             รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 800 บาท
   
1 ก.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.msig-thai.com/ktc หรือ www.ktc.co.th/insurance และ www.ktcworld.co.th (www.ktc.co.th/ktcworld/Service/Insurance) คลิกเลือก MSIG Travel Easy ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 60 – 31 ม.ค. 61 เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อผู้เดินทาง สมาชิกจะได้รับ Travel Easy Coin Wallet จำนวน 1 ชิ้น และรับเพิ่มบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ดังนี้  
  • สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง 
   -    รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 - 999 บาท หรือ 
   -    รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ 
   -    รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป 
  • สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง
   -    รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy3 ผ่านบัตรฯ 
   -    รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 700 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy2 ผ่านบัตรฯ 
   -    รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 800 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy1 ผ่านบัตรฯ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบ Travel Easy Coin Wallet เพียง 1 ชิ้น ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัย 1 ผู้เดินทางเท่านั้น
 4. Travel Easy Coin Wallet และ/หรือ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ให้แก่สมาชิกภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่กลับจากการเดินทาง 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว 
 6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงิน หรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ จนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยนและ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
 10. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

MSIG Insurance

02 007 9044

www.msig-thai.com/ktc