สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC ที่ PRUDENTIAL INSURANCE

(INSPM-010)

วันนี้!! ซื้อประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียล 

สามารถชำระค่าเบี้ยประกัน ด้วยบัตรเครดิต KTC
 
1 มิ.ย. – 30 พ.ย. 17

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สื่อประชาสัมพันธ์นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งช่องทางการชำระค่าเบี้ย ประกันภัย ของ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ด้วยบัตรเครดิต KTC ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”)   
  2. เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตของพรูเด็นเชียล 
  3. สมาชิกผู้ซื้อประกันชีวิตต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ ก่อนตัดสินใจทำประกัน  ชีวิตทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลประโยชน์ และความคุ้มครองให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันชีวิต และพรูเด็นเชียลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
  4. เคทีซี และพรูเด็นเชียลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยของพรูเด็นเชียลด้วยบัตรเครดิต KTC โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของเคทีซี และพรูเด็นเชียลเป็นที่สิ้นสุด
  5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของพรูเด็นเชียล หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้ที่ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1621 เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่โทร. 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/insurance

Prudential

1621