Rabbit Finance ทำประกันง่าย ไม่วุ่นวายเรื่องการเงิน

(CC17INSPM-019a)

เมื่อซื้อ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับ Rabbit Finance ด้วยบัตรเครดิต KTC

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน
(สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ 2+)

รับส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อเลือกชำระแบบเต็มจำนวน (สำหรับประกันรถยนต์ทุกประเภท) 
สนใจซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Rabbit finance โทร 02-022-1222
หรือ https://finance.rabbit.co.th/car-insurance

หมายเหตุ : เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 

1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ กับ บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระยะเวลารายการที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ 
  • สิทธิในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน (สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ 2+)
  • หรือ ส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อเลือกชำระแบบเต็มจำนวน (สำหรับประกันรถยนต์ทุกประเภท)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โทร 02-022-1222
 8. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02-123-5000 กด 6  หรือ  www.ktc.co.th/insurance