ประกันภัยรถยนต์ Tip Lady เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

(INSPM-011)

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน 

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ TIP Lady ผ่านช่องทางที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกัน ด้วยบัตรเครดิต KTC
แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน 
+ รับเพิ่ม 3 ต่อ
ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 10%
ต่อที่ 2 เลือกรับกล้องติดรถยนต์ มูลค่า 1,500 บาท หรือบัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 800 บาท
ต่อที่ 3 รับบัตรของขวัญ Tesco Lotuse มูลค่า 800 บาท

สอบถามและซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยตรงโทร. 02 239 2121, 02 239 2134-5  หรือ  https://goo.gl/ofEK2Z
ดำเนินการโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวรัส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย

หมายเหตุ 
 • สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายต่อที่ 1 และต่อที่ 3 เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อภายใน 1 มิ.ย. – 12 ส.ค. 60 และไม่สามารถใช้ร่วมกับเบี้ยประกันต่ออายุ เบี้ยสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามเบอร์โทรที่ระบุในสื่อประชาสัมพันธ์
   
1 มิ.ย.- 31 ธ.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ TIP Lady รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยติดต่อมาที่หมายเลข 02 239 2121, 02 239 2134-5 หรือผ่าน https://goo.gl/b81Ogb และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เท่านั้น 
 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ TIP Lady ผ่านช่องทางตามที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายที่กำหนด สมาชิกจะได้รับ 
  • รับสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน และ
  • รับเพิ่ม 3 ต่อ ดังนี้
         - ต่อที่ 1  รับทันทีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10%  ของค่าเบี้ยประกันภัยปกติ
         - ต่อที่ 2  เลือกรับเพิ่ม กล้องติดรถยนต์รุ่น GS8000L มูลค่า 1,500 บาท หรือ บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 800 บาท 
         - ต่อที่ 3  รับเพิ่มบัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท
 3.  ทั้งนี้   ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ในต่อที่ 1 และต่อที่ 3 ข้างต้น เฉพาะสมาชิกที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ TIP Lady ผ่านช่องทางตามที่กำหนด และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในช่วงเทศกาลวันแม่ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 60 – 12 ส.ค. 60 เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่ออายุ เบี้ยสิทธิพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 
 4. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ กล้องติดรถยนต์ รุ่น GS800L มูลค่า 1,500 บาท เพียง 1 กล้อง หรือ บัตรเติมนำมัน PTT มูลค่า 800 บาท และ บัตรของขวัญ Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาทต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ TIP Lady ผ่านบัตรเครดิต KTC  1 กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย  
 5. กล้องติดรถยนต์ รุ่น GS800L หรือ บัตรเติมน้ำมัน PTT และ บัตรของขวัญ Tesco Lotus ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด และจะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิกภายใน 90 วันหลังจากวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 7. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 239 2121 หรือ 02 239 2134-5 รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

บริษัท อะมิตี้ อินชัวรัส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย

02 239 2121, 02 239 2134-5

https://goo.gl/ofEK2Z